dienstenwet

 

  1. Advocatenkantoor Feys Ives B.V.B.A. met zetel te 8670 Koksijde(Sint-Idesbald), Strandlaan 269, is een burgerlijke vennootschap naar Belgisch recht, met als doel het beoefenen van het beroep van advocaat. Het is ingeschreven bij de Kruispuntbank Ondernemingen onder nummer 0878.983.316.
  2. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt gedekt. De polis is afgesloten bij Amlin Corporate Insurance.Alle informatie omtrent dekking en aard van de polis vindt u op bijgaande link.http://www.ordeexpress.be/artikel/26/24/nieuwe-polissen-burgerlijke-beroepsaansprakelijkheid-en-insolvabiliteit
  3. Tenzij anders overeengekomen (bvb . incasso), zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door de advocaat vast te stellen uurtarieven.
  4. Door de advocaat ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen apart in rekening worden gebracht. De dekking van algemene kantoorkosten (zoals port-, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.) gebeurt aan vaste barema’s die jaarlijks worden aangepast en op eerste vraag bekomen worden en zijn consulteerbaar op deze website.Al deze tarieven zijn exclusief btw.
  5. De werkzaamheden worden op regelmatige tijdstippen en op eerste vraag van de opdrachtgever aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 8 dagen, te rekenen vanaf de datum van de ereloonstaat.
  6. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Meester Feys is exclusief onderworpen aan Belgisch recht, met uitzondering van regels van internationaal privaatrecht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Veurne. Geschillen m.b.t. de hoegrootheid van de erelonen kunnen in gemeenschappelijk akkoord worden voorgelegd aan de taxatiecommissie der Advocaten te Veurne.
  7. Derdengelden De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan zijn cliënt. De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen. De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.
  8. Beëindiging van de overeenkomst De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. De advocaat kan geen  schadevergoeding vragen. Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen. De advocaat kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

Kantoor Sint - Idesbald
correspondentieadres